Company name 

SONODA & KOBAYASHI

Company address  Shinjuku Mitsui Building suite 3401 2-1-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 163-0434
Jurisdiction  Japan