Company name 

TAIYO, NAKAJIMA & KATO

Company address  3-17, Shinjuku 4-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
Jurisdiction  Japan